Predmet dejavnosti

EGIZ železnica Trst-Divača je koordinator naslednjih aktivnosti:

 • Načrtovanje in upravljanje načrta čezmejnega odseka slovensko-italijanske železniške proge med Trstom in Divačo, ki je del Prednostnega projekta št. 6 vseevropskega prometnega omrežja, ki ga je določila Evropska unija in se financira iz sredstev, ki so določena v Odločbi C(2008)772, ki je bila spremenjena z Odločbo C(2012)9592 final z dne 11/12/2012 in z Odločbo C(2015)7014 final z dne 9/10/2015 Evropske komisije.
 • Realizacija nadgradnje odseka obstoječe železniške proge Nabrežina-Divača.

EGIZ je določen tudi kot koordinacijski organ med različnimi zainteresiranimi stranmi za:

1)   promocijo razvoja potniškega železniškega prometa med Italijo in Slovenijo;
2)   reševanje problemov, ki so vezani na opravljanje Železniške Dejavnosti na obmejnih odsekih.

Za doseganje ciljev iz svojih pooblastil lahko EGIZ pripravlja prijave na razpise Evropse Komisije in nacionalne razpise.
EGIZ opravlja tudi dejavnost koordinatorja med članoma in posrednika med njima v zvezi z vsakršno izmenjavo informacij in pri vseh komunikacijah z Evropsko komisijo.

Aktivnosti EGIZ-a

Od leta 2013 do leta 2015 je EGIZ sodeloval predvsem pri koordinaciji predhodne projektne faze nove hitre proge Trst – Divača. Projekt je bil izdelan leta 2015. V tem obdobju, na medvladnih srečanjih sta se tako italijanska kot slovenska stran strinjala, da ni smiselno nadaljevati s fazami projektiranja nove hitre proge zaradi premajhnega obstoječega železniškega prometa, zato je bilo odločeno, da se nadgradi obstoječo povezavo (Upgrading).

EGIZ je v skladu z Ustanovnim aktom in cilji, dodeljenimi EGIZ-u v okviru Medvladne konference (MVK) iz leta 2016, izvajal in koordiniral naslednje aktivnosti:

 • Koordinacija projektiranja in realizacije »Nadgradnje obstoječega železniškega odseka med Nabrežino in Divačo« – aktivnost še poteka in jo sofinancira EU/CINEA s sredstvi CEF21.
  • Italijanska stran je zaključila fazo načrtovanja nadgradnje (EGIZ je za svoje usklajevalne aktivnosti pridobil sredstva iz Agreementa 2016–2020 kot upravičenec v skupini, ki jo vodi italijansko Ministrstvo za Infrastrukturo) in začela fazo izvajanja (samo za prvo fazo novega ureditvenega načrta za postajo na Opčinah – druga faza zajema tehnološko nadgradnjo odseka Nabrežina – Opčine in ukinitev nivojskega prehoda na Proseku) – slovenska stran pričenja fazo projektiranja železniške postaje v Sežani in železniškega odseka od Sežane do državne meje.
 • Koordinacijske aktivnosti med zainteresiranimi subjekti za razvoj čezmejnega potniškega prometa med Italijo in Slovenijo – Ponovno aktiviranje potniškega prometa Videm/Trst – Ljubljana v letu 2018 – Aktivnost je realizirana.
 • Koordinacija med Italijanskimi in Slovenskimi železnicami pri reševanju težav, ki nastanejo pri upravljanju železniškega prometa na čezmejnih odsekih – te aktivnosti so bile zaključene z zagonom bloka med Opčinami in Sežano (2020) ter med Gorico in Novo Gorico (2021) – Aktivnost je realizirana.
 • Sodelovanje na razpisih CEF. EGIZ je z RFI-jem – Rete Ferroviaria Italiana SpA in slovenskim Ministrstvom za Infrastrukturo sodeloval in pridobil sredstva na razpisu CEF 2021 za naslednje aktivnosti:
  • Izdelava novega ureditvenega načrta na postaji na Opčinah – Upravičenec RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA/ITA;
  • Realizacija izdelave projektne dokumentacije železniške postaje v Sežani – Upravičenec MZI – Ministrstvo za Infrastrukturo Republike Slovenije/SLO;
  • Koordincija projekta, vloga je dodeljena EGIZ-u.
 • Organizacija in koordinacija srečanj, oziroma sestankov Medvladne komisije (MVK). Ministrstva obeh držav bodo po potrebi sklicala medvladno komisijo.

Stanje napredka aktivnosti

V letu 2022 je EGIZ, v funkciji koordinatorja, skupaj z RFI-jem – Rete Ferroviaria Italiana SpA – Italijansko železniško omrežje in MZI-jem – Ministrstvo za Infrastrukturo Republike Slovenije, v vlogi upravičencev, sodeloval na razpisu “CEF-T-2021-COREGEN” s projektom ”Upgrading of existing railway infrastructure between Villa Opicina station and Sezana station”, in uspel na razpisu pridobiti finančna sredstva.

Razpis CEF-T-2021-COREGEN poteka od 30/05/2022 do 29/06/26 in načrtovane aktivnosti so v skladu z določili MVK-ja iz leta 2016 glede ciljev nadgradnje obstoječe proge med Nabrežino in Divačo.

EGIZ je v sodelovanju s CINEO vodil in upravljal metodologije za tehnični in finančni napredek razpisa in v obdobju 2022 -2026 bo izvajal aktivnosti koordinacije projekta, za katere bo prejel finančni prispevek.

Italijanska stran:
RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA bo namenil sredstva za izdelavo novega ureditvenega načrta in novega centraliziranega aparata na Opčinah: omenjeni posegi so funkcionalni za izboljšanje upravljanja in operativne učinkovitosti mejne postaje, ter za opremljanje sistema s tirom dolgim 750 m, ki je bistvenega pomena za zahtevanje celotnega interoperabilnega koridorja za vlake te dolžine in za pospešitev poti.
Italijanska stran je zaključila fazo načrtovanja nadgradnje in začela naslednjo fazo, fazo gradnje.
Dela na projektu so bila oddana izvajalcu MER MEC STE S.r.l. za novi ureditveni načrt in novi centraliziran aparat na Opčinah decembra 2022.

Slovenska stran:
MZI – Ministrstvo za Infrastrukturo Republike Slovenije bo finančna sredstva porabil za realizacijo izdelave projektne dokumentacije postaje Sežana in železniške proge od Sežane do državne meje na Opčinah.
Zaključeni so postopki javnega naročanja za pridobitev projektantskega podjetja za izdelavo projektne dokumentacije ter sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije.
Pogodba med MZI-jem – Ministrstvo za Infrastrukturo Republike Slovenije in ponudnikom SŽ Projektivno podjetje Ljubljana d.d. je bila podpisana junija 2023. Začelo se je projektiranje Sežanske železniške postaje in odsek od Sežane do državne meje z Republiko Italijo projekta.